Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prezenta Politică de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal (“Politica”) explică modul în care Operatorul Isolde Lavender, colectează, utilizează şi gestionează informaţiile dvs. cu caracter personal. De fiecare dată când utilizați acest site,vi se va aplică prezenta Politică, conținând informații privind:

 • Cine va prelucra datele dvs. cu caracter personal

 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

 • Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

 • Abonarea la newletter

 • Temeiul legal al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal

 • Durata preconizată a prelucrării datelor cu caracter personal

 • Drepturile dvs. și modul de exercitare a acestor drepturi

 • Destinatarii datelor cu caracter personal

 • Transferul datelor dvs. cu caracter personal în străinătate

 • Actualizarea datelor dvs.

 • Informații despre cookie

 • Crearea de profiluri

 • Modificări ale prezentei politici

I. Cine va prelucra datele dvs. cu caracter personal?

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se va face de către societatea Isolde Lavender, cu sediul în Str. Calea Unirii, nr. 177, et 2, ap 22, Craiova, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J16/716/2012, având CUI RO 25238033, tel. +40 785 203 555, care depune toate eforturile în vederea protejării dreptului la protecția datelor cu caracter personal al utilizatorilor acestui site.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Isolde Lavender prelucrează, după caz, următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • nume, prenume, data și locul nașterii, domiciliul, reședința, CNP-ul, numărul și seria actului de identitate, imaginea, telefonul, adresa de e-mail, fax,

 • profesie, loc de muncă, funcție,

 • date privind educația și formarea profesională, date privind experiența profesională, date privind performanțele profesionale,

 • date provenind din înregistrări video, în punctele noastre de lucru fiind instalate, la vedere, camere de supraveghere video,

 • date referitoare la plăți, conturi și carduri bancare,

 • datele rezultate din navigarea dvs. pe site-ul nostru colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare,

 • opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau pe care le postaţi despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau alte canale publice,

 • eventuale alte date cu caracter personal pe care decideți să ni le furnizați prin intermediul site-ului, prin comunicările și solicitările pe care ni le transmiteți,

Ca utilizator (persoană vizată) aveți obligația de a ne furniza date adevărate și exacte despre dvs. Totodată vă asumați obligația de a nu ne furniza materiale care conțin viruși, materiale cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialul respectiv, materiale obscene, defăimătoare, de amenințare, răuvoitoare sau orice alte materiale ori informații de acest gen. În caz de nerespectare a acestei obligații, Isolde Lavender poate șterge informațiile respective și poate întreprinde toate măsurile legale împotriva dvs.

III. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 • pentru încheierea unui contract cu dvs., respectiv pentru furnizarea bunurilor și serviciilor noastre,

 • pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract, respectiv pentru a vă putea comunica o ofertă de preț, în baza solicitării pe care ne-o adresați,

 • pentru a putea comunica cu dvs. în legătură cu solicitările pe care ni le adresați

 • în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre legale (cum ar fi, de exemplu, obligația de organizare și ținere a contabilității, obligația de arhivare a dosarelor etc.),

 • pentru soluționarea cererilor, intrebărilor sau a reclamațiilor făcute de dvs. prin intermediul site-ului,

 • pentru satisfacerea unor interese legitime ale noastre, cum ar fi administrarea site-ul nostru web, monitorizarea traficului și îmbunătățirea conținutul său, asigurarea pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, îmbunătățirea și promovarea produselor și serviciilor noastre,

 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.

În cazul în care Isolde Lavender va intenționa să prelucreze ulterior datele dvs. cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante, în conformitate cu legislația în vigoare.

IV. Abonarea la newsletter

Isolde Lavender poate prelucra datele dvs. cu caracter persona în scop de marketing direct, pentru a vă trimite informații cu privire la ofertele, promoțiile și produsele noastre doar dacă dvs. vă exprimați consimțământul în acest sens, prin abonarea la newsletter. În lipsa exprimării consimțământului, abonarea la newsletter nu va putea fi finalizată.

Vă informăm de asemenea că aveți dreptul să vă retrageți consimțământul și să vă opuneți  în orice moment și în mod gratuit prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing direct prin utilizarea link-ului de dezabonare/ unsubscribe din conținutul e-mailului sau printr-o solicitare comunicată nouă la adresa info@isoldelavender.ro.

În cazul în care vă veți retrage consimțământul sau vă veți opune prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate în acest scop, fără însă ca retragerea consințământului să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia înainte de retragere.

V. Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

Orice operațiune de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – art. 6 alin.(1) lit.a) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679,

 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care dvs. sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract – art. 6 alin.(1) lit.b) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679,

 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale – art. 6 alin.(1) lit.c) din Regulamentul (UE) 2016/679

 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale unui terț – art. 6 alin.(1) lit.f) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679,

VI. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Datele vor fi prelucrate pe întreaga perioadă de timp necesară realizării scopului pentru care acestea au fost colectate, cu asigurarea unor măsuri corespunzătoare de securitate.

De exemplu, datele dvs. care sunt colectate în scopuri legate de încheierea unui contract vor fi păstrate pe durata executării contractului cât și ulterior, pe perioada de timp impusă de legislația în vigoare pentru păstrarea documentelor. Datele provenind din înregistrări video vor fi păstrate pe o perioadă de 30 de zile. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing direct se va face strict pe durata necesară realizării scopului pentru care acestea sunt colectate sau până la momentul la care dvs. vă retrageți consimțământul sau vă opuneți unei asemenea prelucrări.

Isolde Lavender va revizui periodic datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate iar dacă nu mai sunt necesare datele vor fi șterse.

VII. Drepturile dvs.

În calitate de persoane vizate, legislația vă oferă o serie de drepturi, printre care:

 • dreptul de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal,

 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că prelucrăm sau nu datele dvs. și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații despre cum sunt prelucrate.

 • dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc,

 • dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc („dreptul de a fi uitat”),

 • dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public sau un interes legitim al nostru,

 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc,

 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi, în anumite cazuri, datele dvs. personale într-un mod structurat care poate fi citit automat și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator,

 • dreptulde a depune o plângere în fața autorității de supraveghere, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro),

 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă (dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale),

 • dreptul de a vă adresa justiției.

De asemenea, atunci când prelucrarea datelor se face în baza consimțământului dvs., aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, Isolde Lavender nu va mai prelucra datele dvs. cu caracter personal cu excepția cazului în care există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Dacă vreți să vă exercitați drepturile de mai sus, puteți să depuneți o cerere scrisă, semnată și datată, la punctul de lucru al Isolde Lavender situat în Str. Calea Unirii, nr. 177, et 2, ap 22, Craiova sau prin e-mail, la adresa  info@isoldelavender.ro. Dacă este necesar, vă putem solicita o copie după actul de identitate care să facă dovada identităţii dvs. sau alte informații suplimentare necesare pentru a putea confirma identitatea persoanei vizate.

Isolde Lavender vă facilitează exercitarea drepturilor prevăzute mai sus și nu va refuza să dea curs cererii dvs. de a vă exercita drepturile, cu excepția cazului în care aceasta nu este exercitată în condițiile legii sau nu suntem în măsură să vă identificăm. De asemenea, Isolde Lavender se obligă să vă furnizeze orice informații suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă a datelor dvs. cu caracter personal, ținându-se seama de circumstanțele specifice și de contextul în care sunt prelucrate aceste date.

Isolde Lavender vă va furniza informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. În orice caz, Isolde Lavender vă va informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii. În cazul în care introduceți o cerere în format electronic, informațiile vă vor fi furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care dvs. solicitați un alt format.

Isolde Lavender va răspunde cererilor prin care dvs. vă exercitați drepturile în mod gratuit. În cazul în care cererile dvs. sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Isolde Lavender poate: (a) fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (b) fie să refuze să dea curs cererii.

VIII. Destinatarii datelor cu caracter personal

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal în medii sigure și le protejăm de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată de către orice organizație sau persoane fizice. Datele dvs. pot fi stocate pe suport de hârtie sau în format electronic, pe serverele proprii sau ale furnizorilor noştri de servicii de încredere.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi divulgate către salariații noștri în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu, către furnizorii de servicii şi bunuri (cum ar, de exemplu, avocați, contabili, experți fiscali etc.), partenerii noștri contractuali, persoane împuternicite să prelucreze datele cu caracter personal în numele nostru, auditori, autorităţi și instituții publice centrale/locale, instanțe de judecată etc. În orice caz, Isolde Lavender nu va vinde datele dvs. cu caracter personal unor terțe persoane fizice sau juridice.

IX.  Transferul datelor dvs. cu caracter personal în străinătate

Isolde Lavender nu va transfera, în principiu, datele dvs. cu caracter personal în țări terțe Uniunii Europene. Cu toate acestea, dacă un asemenea transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurilor descrise mai sus, acesta va fi efectuat doar către acele țări terțe care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Transferul datelor dvs. în state terțe care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție se va putea face numai în baza unor măsuri de protecție adecvate cum ar fi, clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană cu respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 și a altor dispoziții legale aplicabile. Ne puteți contacta în orice moment, folosind datele de contact din prezenta politică, dacă doriți informații suplimentare cu privire la aceste măsuri de protecție.

X. Actualizarea datelor dvs. cu caracter personal

În cazul în care datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: info@isoldelavender.ro. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

XI. Informații despre Cookies

Prin prezenta politică, Isolde Lavender vă informează că site-ul isoldelavender.ro utilizează ”cookies”. Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dvs. mobil atunci când îl vizitaţi. Informaţiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a vă identifica personal.

Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pentru o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Cookie-ul este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul dvs.). Cookie-urile nu sunt folosite în alte scopuri decât cele descrise aici.

Activarea cookie-urilor nu este strict necesară pentru funcţionarea site-ului, dar vă poate îmbunătăţi experienţa de navigare. Puteţi şterge sau bloca cookie-urile însă, dacă faceţi acest lucru, s-ar putea ca anumite caracteristici ale site-ului să nu funcţioneze corespunzător.

Isolde Lavender folosește pe site-ul isoldelavender.ro următoarele cookie-uri, descrise in politica de cookies disponibilă AICI: (https://isoldelavender.ro/politica-cookies)

Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

XII. Crearea de profiluri

Respectul nostru pentru datele dvs. include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În acest sens, vă informăm că:

 • nu utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru realizarea de profile.

 • nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dvs. care să producă efecte juridice sau care să vă afecteze.

 • nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor dvs. personale în condiții de securitate.

XIII.  Modificări ale politicii de confidențialitate

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici a fost realizată în anul 2021. Isolde Lavender are dreptul de a actualiza periodic această politică, modificările fiind postate pe această pagină.

Dacă aveți întrebări, comentarii, sugestii sau solicitări cu privire la informațiile cuprinse în prezenta pagină, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa info@isoldelavender.ro.